Om Equitiesmagazine.com

Nettsi­den min er for folk som trenger infor­masjon av pri­vatøkonomisk art. Jeg som eier siden har utdan­nelse som reg­n­skaps­før­er og økonom, og har lang erfar­ing fra rel­e­vante yrk­er, heri­blant nesten ti år i sparebank.

Jeg skriv­er utelukkende om økonomiske forhold som jeg kan noe om, og det betyr i prak­sis at du neppe finner mye om makroøkono­mi her. Hov­ed­vek­ten av fokuset vil være ulike låne­typer som boliglån, lån til kjøretøy, lån til for­bruk, og refi­nan­sier­ing av gjeld. Jeg vil også skrive guider til forskjel­lige måter å spare til pen­sjon, enkle måter å investere på for van­lige folk, og om tema som bud­sjet­ter­ing og planlegging.