Lån uten sikkerhet – kredittlån eller forbrukslån

Kred­it­tko­rt er en type betal­ingsko­rt der kon­toen til kortin­nehaver ikke blir belastet ved bruk, men det i stedet gis en kred­itt fra kor­tut­st­ed­er. Ofte må man betale en fast avgift, selv om noen tilbyr avgifts­frie kort (f.eks. Visa Gull hos SPV), men utover dette kan kor­tet i prin­sip­pet være kost­nads­fritt. Det gjelder dog kun der­som man husker å betale reg­nin­gene sine i tide.

For­bruk­slån er et lån man kan få uten å måtte stille noen form for sikker­het, som for eksem­pel i eien­dom eller bil. Låne­meng­den kan variere stort, men det er gjerne ikke snakk om mer enn mak­si­malt noen hun­dre tusen kro­ner. Ulem­pen ved et slikt lån er at det gjerne har en høy rente, og dermed er dyrere enn lån hvor man kan stille sikkerhet.

Når man bør velge kredittkort

Kred­it­tko­rt bør benyttes når det er snakk om min­dre lånebeløp, og man vet at man kom­mer til å ha mulighet til å betale ned beløpet i den nær fremtid. Her er det ofte snakk om én til to måned­ers tid. Så lenge man har mulighet til å betale tilbake pen­gene innen denne tiden, er det uprob­lema­tisk å bruke kred­it­tko­rt, og det er fak­tisk flere fordel­er ved det.

På den andre siden kan det blir veldig dyrt der­som man ikke betaler kred­it­tko­rtreg­nin­gen sin på tiden. Kred­it­tko­rt har van­ligvis en rente på i overkant av 20 pros­ent, og kan i noen til­feller komme opp så høyt som 30 %. Der­som man har en rente på 25 pros­ent vil gjelden bli doblet i løpet av 3 år om man ikke kan betale den ned – det er dyrt!

Når man bør velge forbrukslån

For­bruk­slån kan benyttes der­som man ikke har mulighet til å stille sikker­het, men allikev­el trenger et større lån – som man gjerne trenger rundt et år på å ned­be­tale. Disse lånene har lavere rente enn kred­it­tko­rtet, gjerne på 12 til 13 pros­ent, og det er der­for mye gun­stigere å ta opp et slikt lån frem­for å sette det på kred­itt. Man bør allikev­el kun ta opp for­bruk­slån hvis det er nødvendig.

Ved låneopp­tak av et større beløp får man også bedre over­sikt når man tar opp et for­bruk­slån, kon­tra ved bruk av kred­it­tko­rt. Man får en over­sik­tlig ned­be­tal­ings­plan å forholde seg til, og det blir dermed også enklere å bud­sjet­tere inn disse faste avdra­gene i pri­vatøkonomien. Noen for­bruk­slån har til og med rente­fri­het, som kan gjøre økonomien i hverda­gen litt mer behagelig og overkommelig

Ting man bør være obs på med kredittkort

Det kan være spe­sielt fris­tende å bruke penger man ikke har med et kred­it­tko­rt. Der­for er det alltid vik­tig å ha i bakhodet at det er snakk om penger man lån­er, ikke penger man får(!). Man kan særlig miste kon­trollen der­som man har flere kred­it­tko­rt sam­tidig, så det er anbe­falt å holde seg til ett om det er nød­vendig til å beg­ynne med.

Sam­tidig kan det være mange fordel­er ved bruk av kred­it­tko­rt. Man er mer beskyt­tet ved han­del, både for til­feller av svin­del, men også til­feller der varer/produkter ikke blir lev­ert i hen­hold til avtal­en – ofte er det kred­it­tko­rt­sel­skapet som stilles ans­varlig. Her er det også lurt å gjøre en grundig under­søkelse før anskaf­felse, slik at man finner et kort som pass­er best for seg selv og sine behov.

Smart om forbrukslån

Som nevnt burde man kun ta opp kred­it­tlån der­som man trenger det. Det kan være snakk om utgifter som hvite­var­er eller sårt trengt oppuss­ing. Man burde ikke ta opp for­bruk­slån for unød­vendi­ge for­bruksvar­er som dyre ferier, restau­rantbesøk eller gad­gets man ikke trenger. Det er lurt å lage et bud­sjett, slik at man finner ut av nøyak­tig hvor mye penger man trenger, og dermed ikke lån­er mer enn nødvendig.

Videre bør man også bud­sjet­tere hvor­dan man har plan­er om å ned­be­tale lånet, slik at man får kon­troll og ikke har det hen­gende over seg. Det kan også være lurt å søke lån hos flere tilby­dere (se feks. forbrukslån.no — kred­it­tlån, slik at man er sikker på at man får det abso­lutt beste mulige tilbudet. Særlig vik­tig er det også at man set­ter seg inn i alle vilkårene knyt­tet til lånet.

Et par tips

  • Bruk e‑faktura ved bruk av kred­it­tko­rt – da får man bedre over­sikt og slip­per å gå glipp av betalinger
  • Det er alltid rom for forhan­dling ved for­bruk­slån – hør med banken!

For å kon­klud­ere er det alt­så lurest å bruke kred­it­tko­rtet på kort­sik­tige utgifter som man vet at man har mulighet til å betale tilbake ganske kjapt. For større utgifter med en lengre betal­ing­sho­risont vil et for­bruk­slån være gun­stigere. Ingen av delene bør brukes der­som det ikke er strengt tatt nød­vendig, og man må alltid sette seg inn i vilkårene før man tar opp lån av noe slag.