Gode tips til å bli gjeldfri

Det er et stort antall banker som tilbyr for­bruk­slån, og det er raskt og enkelt å søke om dette. Klikker man seg inn på Nano­fi­nans sin side, har man muligheten til å la opp­til 20 banker konkur­rere om å pre­sen­tere det beste lånetil­budet. Det stilles ingen krav til hva man bruk­er for­bruk­slånet til, noe som har gjort denne type lån svært pop­ulært. Det er med andre ord mange fordel­er når man tar opp et for­bruk­slån.

Mange kan havne i en situ­asjon der man har sam­let opp mye gjeld. Har man for­bruk­slån hos flere ulike banker, er det lett å miste kon­trollen. Når man opplever at utgiftene på lånene er høyere enn det man klar­er å bet­jene, kan man raskt få gjeld­sprob­le­mer. Heldigvis finnes det mange gode tips til hvor­dan man kan bli gjeld­fri, og det krev­er at man gjør rik­tige pri­or­i­teringer og våger å ta tak i prob­lemet.

Sett opp et budsjett

Å sette opp et bud­sjett er en nød­vendighet når man skal bli gjeld­fri. Over­sik­ten bør blant annet inklud­ere hvor stor inntekt man har, og en over­sikt over alle faste utgifter. Deretter må man ta poten­sielle utgifter med i bereg­nin­gen, og sam­tidig huske på at man også skal ha penger igjen til nød­vendi­ge utgifter for å leve. Mange sider tilbyr bud­sjettmaler man kan bruke for å sette opp et ryd­dig og over­sik­tlig bud­sjett.

En annen ting som er en selvfølge når man set­ter opp et bud­sjett, er å få en over­sikt over alle lånene man har. Har man for­bruk­slån flere plass­er, kan man hos de fleste banker logge seg inn på siden for å få en eksakt over­sikt over gjen­værende gjeld. Når man har fått en over­sikt over hvor mye man har til gode hver måned, kan man fokusere på ett bestemt lån hvor man betaler ned et større beløp enn van­lig.

Kortsiktige prioriteringer

Mange tenker ikke så mye over hva pen­gene går til i hverda­gen, og det er lett at man bruk­er litt penger her og litt penger der. Et skritt mot en gjeld­fri hverdag vil være å kutte ned på unød­vendi­ge utgifter, og det betyr at man må være veldig streng mot seg selv. Sparetipsene kan være så enkle som at man tar med seg mat­pakke på jobb ist­e­den­for å kjøpe mat i kan­ti­na.

Det vil være gun­stig å sette opp et mat­bud­sjett, og se hvor man kan spare på dette området. Jo mer penger man spar­er, jo mer penger har man til overs for å betale ned på for­bruk­slånene. Følg med på tilbud i butikken, og han­dle for flere uker framover i stedet for å gjøre dyre småkjøp. Man bør også styre unna dyre restau­rantbesøk, her er det mye penger å spare ved å være kon­sekvent.

Langsiktige prioriteringer

Det er ikke enkelt å trå inn i en livsstil hvor man prøver å spare på alle områder, men man må huske på at prisen er at man blir raskere gjeld­fri og har penger til overs. Før man bestiller fly­bil­let­ter til feri­etur­er, bør man spørre seg selv hvor­dan dette vil påvirke ned­be­tal­ings­pla­nen og bud­sjet­tet man har satt opp. Om det å bli gjeld­fri er førstepri­or­itet, er det kan­skje lurt å utsette ferien eller gå for et bil­lig alter­na­tiv.

Vi men­nesker er ofte drevet av et behov for å til­fredsstille det man har lyst på umid­del­bart, noe som før­er til mange unød­vendi­ge kjøp. Men man vil raskt oppdage at ved å fokusere på spar­ing, vil man raskt sitte igjen med penger som kom­mer godt med til ned­be­tal­ing av lånet. Kon­tak­ter man banken, vil man hos de fleste få muligheten til å betale inn et større beløp de måne­dene man har råd til det.

Sett opp en tidsramme

Når man er fer­dig med å sette opp en over­sikt over gjelden man har, må man reg­ne ut en tid­sramme på hvor mye tid man blir å bruke på ned­be­talin­gen. Dette kan variere fra noen måned­er til flere år. Allerede da må man innstille seg men­talt på å følge et strengt spar­eregime så lenge ned­be­talin­gen pågår. Det er vik­tig å huske på at prisen man sit­ter igjen med til slutt vil være verdt det.

Man kan også bestemme seg for hvor lang tid man ønsker å bruke på ned­be­talin­gen, så lenge bud­sjet­tet tillater det. Forde­len med dette er at man klar­er å betale ned gjelden raskere, og ulem­pen er at man lett kan bli demo­tivert. Med en streng ned­be­tal­ings­plan vil man ha min­dre penger enn nor­malt å rutte med, og det kan oppleves som tungt for mange. Det er vik­tig at man også tar høyde for uforut­sette utgifter.

Refinansiering

  • Det er lurt å reg­istrere et fast trekk i net­tbanken
  • Se på muligheter for å øke inntek­ten

Det kan være lurt å få sam­let alle smålånene til ett lån, og dette er mulig ved å refi­nan­siere beløpene. Man tar med andre ord opp et helt nytt lån som betaler ut de gam­le lånene. På denne måten kan man sikre seg gode rente­betingelser og bedre over­sikt over økonomien, noe som gjør det let­tere å få betalt ned gjelden. Det er lurt å sjekke betingelsene hos flere forskjel­lige banker når man søk­er.