Gode tips til å bli gjeldfri

Det er et stort antall banker som tilbyr for­bruk­slån, og det er raskt og enkelt å søke om dette. Klikker man seg inn på Nano­fi­nans sin side, har man muligheten til å la opp­til 20 banker konkur­rere om å pre­sen­tere det beste lånetil­budet. Det stilles ingen krav til hva man bruk­er for­bruk­slånet til, noe som har gjort denne type lån svært pop­ulært. Det er med andre ord mange fordel­er når man tar opp et forbrukslån.

Mange kan havne i en situ­asjon der man har sam­let opp mye gjeld. Har man for­bruk­slån hos flere ulike banker, er det lett å miste kon­trollen. Når man opplever at utgiftene på lånene er høyere enn det man klar­er å bet­jene, kan man raskt få gjeld­sprob­le­mer. Heldigvis finnes det mange gode tips til hvor­dan man kan bli gjeld­fri, og det krev­er at man gjør rik­tige pri­or­i­teringer og våger å ta tak i problemet.

Sett opp et budsjett

Å sette opp et bud­sjett er en nød­vendighet når man skal bli gjeld­fri. Over­sik­ten bør blant annet inklud­ere hvor stor inntekt man har, og en over­sikt over alle faste utgifter. Deretter må man ta poten­sielle utgifter med i bereg­nin­gen, og sam­tidig huske på at man også skal ha penger igjen til nød­vendi­ge utgifter for å leve. Mange sider tilbyr bud­sjettmaler man kan bruke for å sette opp et ryd­dig og over­sik­tlig bud­sjett.

En annen ting som er en selvfølge når man set­ter opp et bud­sjett, er å få en over­sikt over alle lånene man har. Har man for­bruk­slån flere plass­er, kan man hos de fleste banker logge seg inn på siden for å få en eksakt over­sikt over gjen­værende gjeld. Når man har fått en over­sikt over hvor mye man har til gode hver måned, kan man fokusere på ett bestemt lån hvor man betaler ned et større beløp enn vanlig.

Kortsiktige prioriteringer

Mange tenker ikke så mye over hva pen­gene går til i hverda­gen, og det er lett at man bruk­er litt penger her og litt penger der. Et skritt mot en gjeld­fri hverdag vil være å kutte ned på unød­vendi­ge utgifter, og det betyr at man må være veldig streng mot seg selv. Sparetipsene kan være så enkle som at man tar med seg mat­pakke på jobb ist­e­den­for å kjøpe mat i kantina.

Det vil være gun­stig å sette opp et mat­bud­sjett, og se hvor man kan spare på dette området. Jo mer penger man spar­er, jo mer penger har man til overs for å betale ned på for­bruk­slånene. Følg med på tilbud i butikken, og han­dle for flere uker framover i stedet for å gjøre dyre småkjøp. Man bør også styre unna dyre restau­rantbesøk, her er det mye penger å spare ved å være konsekvent.

Langsiktige prioriteringer

Det er ikke enkelt å trå inn i en livsstil hvor man prøver å spare på alle områder, men man må huske på at prisen er at man blir raskere gjeld­fri og har penger til overs. Før man bestiller fly­bil­let­ter til feri­etur­er, bør man spørre seg selv hvor­dan dette vil påvirke ned­be­tal­ings­pla­nen og bud­sjet­tet man har satt opp. Om det å bli gjeld­fri er førstepri­or­itet, er det kan­skje lurt å utsette ferien eller gå for et bil­lig alternativ.

Vi men­nesker er ofte drevet av et behov for å til­fredsstille det man har lyst på umid­del­bart, noe som før­er til mange unød­vendi­ge kjøp. Men man vil raskt oppdage at ved å fokusere på spar­ing, vil man raskt sitte igjen med penger som kom­mer godt med til ned­be­tal­ing av lånet. Kon­tak­ter man banken, vil man hos de fleste få muligheten til å betale inn et større beløp de måne­dene man har råd til det.

Sett opp en tidsramme

Når man er fer­dig med å sette opp en over­sikt over gjelden man har, må man reg­ne ut en tid­sramme på hvor mye tid man blir å bruke på ned­be­talin­gen. Dette kan variere fra noen måned­er til flere år. Allerede da må man innstille seg men­talt på å følge et strengt spar­eregime så lenge ned­be­talin­gen pågår. Det er vik­tig å huske på at prisen man sit­ter igjen med til slutt vil være verdt det.

Man kan også bestemme seg for hvor lang tid man ønsker å bruke på ned­be­talin­gen, så lenge bud­sjet­tet tillater det. Forde­len med dette er at man klar­er å betale ned gjelden raskere, og ulem­pen er at man lett kan bli demo­tivert. Med en streng ned­be­tal­ings­plan vil man ha min­dre penger enn nor­malt å rutte med, og det kan oppleves som tungt for mange. Det er vik­tig at man også tar høyde for uforut­sette utgifter.

Refinansiering

  • Det er lurt å reg­istrere et fast trekk i nettbanken
  • Se på muligheter for å øke inntekten

Det kan være lurt å få sam­let alle smålånene til ett lån, og dette er mulig ved å refi­nan­siere beløpene. Man tar med andre ord opp et helt nytt lån som betaler ut de gam­le lånene. På denne måten kan man sikre seg gode rente­betingelser og bedre over­sikt over økonomien, noe som gjør det let­tere å få betalt ned gjelden. Det er lurt å sjekke betingelsene hos flere forskjel­lige banker når man søker.